Vážené sestry a bratři, vážení hosté,

Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili práci, činnost a úkoly naší Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald, abychom zhodnotili, co se nám podařilo a co je nutno ještě dokončit, co se nám nepodařilo, co je nutno dál zajišťovat tak, abychom naplnili ideály celého sokolského hnutí, tedy naší jednoty, České obce sokolské, což jsme si dali do plánu v podmínkách naší tělocvičné jednoty sokola Rychvald.

Tělocvičná jednota Sokol Rychvald sdružuje v současné době 251 členů různých věkových skupin, převážně z řad občanů města Rychvald. Jde o kolektiv, který sdružuje ty spoluobčany, kteří mají zájem zvyšovat svoji tělesnou zdatnost, vykonávat sportovní a tělovýchovnou činnost, podporovat svoji aktivitou kulturní a společenskou úroveň. Podporovat svoji osobnostní soutěživost mezi občany a vychovávat své členy k čestnému jednání. To vše dle odkazu zakladatele sokolského hnutí Miroslava Tyrše. Chceme proklamace zakladatelů sokolského hnutí uvádět a realizovat v podmínkách města Rychvald, v podmínkách kulturních a společenských potřeb města, ve spolupráci s dalšími společenskými organizacemi, sportovními jednotami, které zde působí. Odkaz zakladatelů sokolského hnutí trvá již více než 160 let a pro nás nechť je to zavazující.

Tělocvičná jednota Sokol Rychvald má v současnosti 251 členů, kteří jsou organizováni ve 3 oddílech a jednom sportovním odboru.   Jde o tenisový oddíl, který sdružuje 81 členů, oddíl stolního tenisu je 12ti členný, oddíl taekwondo mající 20 úspěšných sportovců. Dále organickou součástí Sokola Rychvald je 1 odbor tzv. „Odbor tělovýchovné všestrannosti a sportovního tance“, který ještě nedávno byl znám pod názvem taneční soubor Ritmo. 

Činnost jednoty řídil 11ti členný výbor vedený bratrem Vratislavem Tylem, přičemž nebyla obsazena funkce místopředsedy. To proto, že řádně zvolený místopředseda Lumír Kübel požádal o uvolění z funkce místopředsedy a následně i o uvolnění jakožto člena sokolské jednoty Rychvald a to z důvodu pracovních povinností mimo oblast severomoravského kraje. Výbor pracoval od volební valné hromady z března 2013 jako 12tičlenný, v průběhu roku 2015 již jako 11tičlenný. Současná spolupráce s revizní komisí, kterou řídila a vedla sestra Dana Ambrozková, byla bez jakýchkoliv problémů nebo konfliktů. Výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně (mimo prázdninové měsíce červenec a srpen a mimo prosince – vánoční svátky).

Výborem byly řešeny a projednávány problémy tělocvičné jednoty, úkoly vyplývající z plánu a programu práce a z potřeb tělocvičné jednoty i jejího členstva. Činnost výboru je písemně dokumentována zápisy z jednání, které zpracovával jednatel výboru Ondřej Halška a jsou k dispozici kdykoliv pro všechny členy jednoty. Zápisy jsou zpracovány věcně, přesně, přehledně a strukturovaně.

Sportovní činnost jednoty Sokola Rychvald zajišťovaly a řídily jednotlivé sportovní oddíly a odbory.   Bude to rozvedeno v další části této zprávy, přesto mi dovolte, abych z tohoto místa poděkoval trenérce a vedoucí odboru sokolské všestrannosti paní Kateřině Matušinské, trenérce a vedoucí oddílu taekwondo paní Aleně Rodovské a trenéru a vedoucímu oddílu stolního tenisu panu Jiřímu Kopcovi, za jejich obětavou organizátorskou a řídicí práci a zejména proto, že oddíly pracovaly ve složitých podmínkách a stísněných prostorách naší sokolovny, způsobených rekonstrukcí tělocvičny rychvaldské základní školy. Oddíl taekwondo a trenérská práce Radka Kopeckého s malými dětmi tenisového oddílu se musela vejít do časového programu naší sokolovny, přičemž část kapacity naší tělocvičny a částečně celého areálu, zejména v letních měsících, jsme dávali k dispozici pro potřeby tělesné výchovy základní škole Rychvald, vždy dopoledne v pondělí, středu a čtvrtek.

Pokud jde o činnost oddílu tenisu, pak jeho činnost byla zajišťována výborem oddílu tenisu, který byl zvolen po valné hromadě v březnu 2013. Předsedou tohoto výboru byl zvolen bratr Jiří Sadový. Plán práce tenisového oddílu spočíval nejen v organizaci sportovních soutěží tenistů, ale také v péči o tenisové kurty, jejich jarní přípravu na sezónu a jejich úklid před zimním obdobím. Protože výbor tenisu se scházel nepravidelně, někdy vůbec ne, doporučuje výbor jednoty navrhnout do výboru oddílu tenisu bratra Karla Sitára a nenavrhovat pro příští období Jiřího Sadového. Tato skutečnost bude dále vysvětlena a rozvedena v další části této zprávy.

Hlavní činnost a zaměření obsahu a práce výboru, byla směřována na péči o majetek, na řešení rozpočtu jednoty, financování činnosti jednoty a v rámci možnosti posilování rozpočtu dotačními granty a podobnými aktivitami, v souladu se zákonnými předpisy a normami. Podrobnou zprávu o sestavení rozpočtu na rok 2015 a jeho užití přednese v rámci dalšího programu VH bratr Jiří Kaplan. Současně bude předložena zpráva o hospodaření s finančními prostředky jednoty a s použitím finančních prostředků, předsedkyní kontrolní a revizní komise paní Danou Ambrozkovou.

Výbor TJ Sokol Rychvald se dále zabýval hledáním možností sponzorských aktivit tak, abychom alespoň trochu zajistili podporu našich finančních potřeb. (naší jednoty). Zde bych chtěl opět, jako každý rok, ocenit bratra Zdeňka Vavříčka, který je nejen aktivní ve výboru tělocvičné jednoty Sokola, ale je současně angažovaným členem sportovní komise při obecném úřadě města Rychvald. Pro nás zůstává úkol z minulých valných hromad hledat spolupráci s vhodnými sponzory, spolupracovat s těmi tradičními a stávajícími sponzory, vyhledávat a oslovovat nové partnery, protože si myslím, že máme co nabídnout, zejména sportovní veřejnosti ve městě Rychvald.  V této souvislosti mě dovolte, abych poděkoval městskému úřadu v Rychvaldě za zajímavé finanční příspěvky a finanční granty a abych poděkoval za velmi pozitivní přístup obecního úřadu Rychvald z hlediska podpory tělovýchově a sportu všeobecně a pro sokol Rychvald zejména.

V roce 2014 jsme realizovali opravu a rekonstrukci čistírny odpadních vod našeho sokolského areálu za značné finanční podpory Elektrárny Dětmarovice a Nadace ČEZ. Šlo o zajímavou aktivitu tohoto sponzora, kterou inicioval náš člen a zároveň zaměstnanec elektrárny Dětmarovice pan bratr Milan Musil.

Velmi vážnou problematikou, kterou se výbor naší jednoty zabýval a do budoucnosti musí zabývat, je stav a péče o sokolský majetek. Náš sportovní areál má jistě svoji historii, vždyť v roce 2015 jsme společně oslavili významné výročí v životě naší jednoty, to je 110 let od založení Sokola Rychvald a 90 let od uvedení do provozu naší sokolovny. I když se budova sokolovny v minulých letech opravovala a stavebně rozšiřovala, a areál se u sokolovny několikrát měnil, zejména výstavbou antukových tenisových kurtů, musíme dál hledat náměty, jak tento náš majetek vylepšovat, rozšiřovat tak, aby sloužil jednak sokolské veřejnosti, ale také aby byl v centru pozornosti návštěvníků, zejména občanů města Rychvald, hlavně pak naší mládeži, dětem a sportovcům.

Co nás z hlediska péče o majetek čeká zejména:

  1. Zprovoznit, jako každý rok, tenisové kurty vlastními silami.Budeme to muset realizovat svépomoci a organizováním brigád, jakožto i jakési povinnosti pro členskou základnu, zejména členů tenisového oddílu. Myslím si, že s tím máme už tradičně dobré zkušenosti, přesto chci zejména mladé členy sokola vyzvat k iniciativě a pomoci, protože v minulých létech to bylo především předmětem iniciativy seniorů a důchodců z naší členské základny. Organizačně to bude zajišťovat výbor tenisového oddílu.
  2. Z hlediska věcných námětů doporučuji:
  3. a) dát  do   plánu práce opravu (rekonstrukci) vstupní brány do našeho sokolského areálu a tím řešit zlepšení našich parkovacích možností, a to jak pro hosty, tak i pro členy  sokolské  Pro tuto akci se pokusíme zajistit sponzorský příspěvek např. prostřednictvím grantu Elektrárny Dětmarovice a Nadace ČEZ.
  4. b) opravu a zkulturnění venkovního odpočinkového altánku.
  5. c) doplnění areálu sokolské jednoty výsadbou několika nových stromů pro zlepšení estetiky a ekologie areálu, zejména pro příští generace členů sokola.
  6. d) v budově šaten v přístavbě sokolovny, musíme opravit podlahové provedení koupelen tak, aby obsahovaly protiskluzové podlahy, jak v pánské šatně, tak i v dámské. Jde zde o akutní opatření proti nebezpečnému skluzu během užívání, zejména jako ochrana proti úrazům.
  7. e) zajistit a realizovat „plán akcí na rok 2016“, který je předložen jako základní dokument pro činnost a aktivity v letošním roce.
  8. f) vedle výše uvedených námětů a úkolů se nemohu nezmínit o jednom, který byl převzat velkou iniciativou Kateřiny Matušinské a to, připravit a realizovat cvičební skladbu žen na 16. všesokolském sletu, který bude v roce 2018.  Jde nejen o nácvik skladby, ale i o autorské, obsahové a realizační provedení. Bude to vzorovou a reprezentační akcí na celostátní úrovni naší sokolské jednoty. Je třeba toto vědět zejména proto, že jde o úkol, který udělá velké jméno naší jednotě, ale také městu Rychvald. Je třeba vytvořit Kateřině Matušinské podmínky a podporu.

Tolik stručně a souhrnně k činnosti tělocvičné jednoty sokola Rychvald. Pokud budu hodnotit činnost jednoty, nemohu se nezmínit ještě malou vzpomínkou na rok 2015. Loňský rok byl pro nás rokem jubilejním, jak jsem uvedl v úvodu, oslavili jsme 110. výročí od vzniku a založení sokolské jednoty Rychvald, byly organizovány akce, které byly připomínkou tohoto svátku všech pracovitých a obětavých členů sokolského hnutí. Vždyť 110 let je dlouhá doba, ve které žili celé generace obětavých a pracovitých členů sokolského hnutí a současná generace může na tyto tradice navazovat a musí je dál rozvíjet a využívat pro příští generace našich dětí a mládeže. Zde musím také ocenit a pochválit, že byla realizována v prostorách sokolovny Rychvald krásná a obsahově velmi zdařilá výstava dokumentů, předmětů, fotografií a různých ocenění za celou dobu stodesetileté historie. Pokud jsem měl možnost hovořit s externími hosty, ale i s občany Rychvaldu, nebo členy naší tělocvičné jednoty, vždy to byly ohlasy chvály, slova uznání, zejména že výročí 110 let naší tělovýchovné jednoty je výročím, na které mohou být členové naší jednoty právem hrdí. Tady mi dovolte, abych poděkoval manželům Čeňkovi a Miladě Halamovým za realizaci této výstavy, která přesně popisovala historii jednoty. Na této výstavě bylo shromážděno obrovského množství předmětů, fotografií, diplomů, pohárů a sportovních pomůcek, které velmi zajímavě a věrně dokreslují historii naši tělovýchovné jednoty.

Oddíl stolního tenisu

V roce 2015 měl oddíl stolního tenisu 14 hráčů – členů Sokola Rychvald, z toho se 13 hráčů aktivně účastnilo mistrovských soutěží v regionu Karviná. V soutěžích jsme měli 2 družstva mužů. Úspěšné bylo družstvo mužů Sokola Rychvald „A“, které postoupilo z regionální soutěže do regionálního přeboru. Družstvo „B“ mužů se neprobojovalo mezi 8 nejlepších družstev regionálního přeboru Karviná, ale i tak je třeba ocenit iniciativu a snahu o lepší výsledek než v minulých letech. Stolní tenisté trénují pravidelně 2x týdně. Mimo uvedené soutěže, na úrovni bývalého okresu Karviná, se stolní tenisté zúčastnili nebo sami organizovali několik otevřených turnajů, o které byl vždy značný zájem.   

Zajímavou iniciativou oddílu stolního tenisu je setkávání stolních tenistů seniorů, kteří se scházejí 2x týdně a svádějí mezi sebou zajímavá stolnětenisová utkání, která mají sportovní úroveň odpovídající věku seniorů, přičemž jde o utužování kamarádských vztahů v oddíle. Této aktivity se zúčastňuje vždy 10 až 12 seniorů, členů naší sokolské jednoty.

Odbor všestrannosti - taneční skupina RITMO

Tento odbor, který v sobě zahrnuje dva bývalé oddíly, a sice oddíl sportovní všestrannosti a taneční soubor „Ritmo“, je dle pokynů ČOS zařazen pod jeden útvar s názvem „Odbor tělovýchovné všestrannosti a sportovního tance“. Tato organizační struktura platí již od roku 2014.

Taneční soubor „Ritmo“ měl v roce 2016 organizováno 116 členů ve věku od 4 do 24 let, převážně děvčat. Všichni jsou členy Sokola Rychvald. Za rok 2015 nacvičil soubor 9 choreografií pod vedením Kateřiny Matušinské, Jany Grussmanové a Magdaleny Matušinské. Soubor úspěšně vystoupil 65x na 22 akcích.  V březnu 2015 se soubor „Ritmo“ jako každoročně zúčastnil přehlídky pódiových skladeb v Tyršově domě v Praze. Odtud si soubor přivezl 2 poháry a v září v roce 2015 soubor obdržel cenu „Světového svazu sokolstva“ za tanec, který se jmenuje „Červená“ v choreografii Kateřiny Matušinské. V červnu soubor vystupoval na galaprogramu „Sokolgym“ v Brně na hradu Špilberk.     

V roce 2016 se bude soubor připravovat na svou velkou taneční přehlídku, která se bude konat v prosinci letošního roku u příležitosti oslav 30ti let trvání souboru.

 

Na závěr jednu důležitou informaci pro členy Sokola Rychvald. Kateřina Matušinská prošla konkurzem na autorství skladby žen pro XVI. všesokolský slet v roce 2018. Je to velká odpovědnost, kterou si na sebe Kateřina Matušinská vzala, obrovské množství práce, která jí čeká, což si už od začátku vyžaduje náš obdiv a uznání. Jde i o propagaci města Rychvald, protože sokolské slety byly a jsou akce na celostátní úrovni. I v podmínkách základní organizace sokolského hnutí, ve složitých a velmi těsných podmínkách ekonomicko-finančních, připravit takové dílo si zasluhuje našeho uznání a ocenění. Současně s autorstvím tohoto díla, nacvičují naše ženy v počtu 64 cvičenek pod vedením Kateřiny a Magdaleny Matušinských tuto skladbu v podmínkách DDM (dům dětí a mládeže) a ve skromných možnostech jednoty Sokol Rychvald.

 

Oddíl sportovní všestrannosti měl v roce 2015 v průměru 25 až 35 cvičenek, které se zaměřily na hromadná vystoupení. Oddíl úspěšně spolupracuje se sokolem Záblatí a aktivně se připravuje na hromadné vystoupení na XVI. všesokolském sletu. V roce 2015, začátkem června, se úspěšně cvičenky zúčastnily na hromadných vystoupeních v Brně na akci „Sokolské Brno 2015“ ve skladbě, která se jmenovala „Pro radost“.

 

Tenisový oddíl

V tenisovém oddílu je organizováno a registrováno v současnosti 81 členů, z toho je 57 mužů, 11 žen, 2 dorostenci a 11 žáků. Také i letos se musím kriticky zmínit, že naše jednota má velmi málo členů z řad mládeže. Doufám, že se to v průběhu letošního roku podstatně zlepší, protože je již znát a cítit našeho profesionálního trenéra, který pracuje s našimi dětmi a mládeží bratra Radka Kopeckého.

Činnost oddílu řídil oddílový výbor ve složení Jiří Sadový, Petr Kika, Břetislav Halška, Karel Sitár st. a Karel Sitár ml. Výbor se podílel především na organizování sportovních akcí, tj. domácích turnajů, ale i soutěží a turnajů mimo domácí prostředí. Mimo této sportovní činnosti se výbor zabýval i řízením tenisového areálu, zejména jarního zprovoznění, dále drobnou údržbou a opravami. O provoz areálu se stará 4členný kolektiv správců a mohu zde konstatovat, že jejich práce a aktivity byly velmi dobré a podle ohlasů uživatelů a návštěvníků areálu, byla jejich činnost velmi užitečná a u mnoha hostů byla hodnocena velmi kladně. Dovolte mi, abych z tohoto místa správcům vyslovil uznání a poděkování. Jedná se o Františka Kočendu, Jiřího Studýnku, Josefa Starostku a částečně i Karla Sitára ml.

Přesto všechno jsme v průběhu roku museli řešit několik problémů a stížností na práci výboru tenisového oddílu, zejména proto, že se  tento malý kolektiv nescházel, aby operativně řešil problémy, které se vyskytly.  Výbor jednoty proto doporučuje doplnit výbor tenisového oddílu o dalšího člena sice Karla Sitara st. Samozřejmě, že o tom se rozhodne hlasováním členské základny tenisového oddílu, a to dnes po ukončení valné hromady.

Aktuální úkol těchto dnů je jarní příprava tenisových kurtů a celého areálu Sokola Rychvald. Tyto práce bude řídit a organizovat výbor tenisového oddílu ve spolupráci s našimi správci. Téměř všechny činnosti musí být organizované brigádnickou svépomocí, přičemž organizační pokyny budou zveřejněny na nástěnce v budově sokolovny. Sportovní a soutěžní aktivity byly organizované v roce 2015 v souladu s plánem sportovních akcí, během celé letní sezóny a výsledky byly vždy zveřejněny na naší vývěsní tabuli v budově sokolovny. Naši jednotu reprezentovalo družstvo veteránů nad 45 let, nad 55 let a nad 60 let. Oddílové turnaje a soutěže byly organizovány podle plánu a většina soutěží byla vždy zorganizována k spokojenosti účastníků a sportovců.

Zajímavá iniciativa byla organizovaná v období prázdnin pro děti a mládež, převážně občanů města Rychvald. Tato akce byla realizována už v pátém ročníku za sebou a byla organizována pod záštitou Městského úřadu v Rychvaldě a pod vedením našeho zkušeného trenéra Radka Kopeckého za účasti 61 žáků (30 v červenci a 31 v srpnu). Pokračováním této iniciativy je i další výcvik a trénink našich dětí, které se učí základům tenisového umění a měli bychom této iniciativy využít pro založení organizační jednotky žáků v tenisu a to jakožto součást tenisového oddílu Sokola Rychvald. Prázdninovou akci pro děti a mládež budeme opakovat i o prázdninách letošního roku a to tak, že jeden turnus bude v červenci a jeden v srpnu 2016. O této prázdninové akci budeme včas informovat veřejnost prostřednictvím zdejšího tisku.

Velmi dobrou spolupráci jsme měli se základní školou v Rychvaldě. Spolupráce spočívala smluvním ujednáním, za podpory Městského úřadu Rychvald, ve využití tělocvičny školy pro tréninkové potřeby oddílu taekwondo, také pro potřeby výuky a tréninku dětí a mládeže v základech tenisové abecedy. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 až 2016 proběhla ve škole rozsáhlá a nutná stavební rekonstrukce tělocvičny, museli jsme řešit naše potřeby náhradními prostorami pro naši činnost. Proto byla využita tělocvična v objektu sokolovny a ve stísněných podmínkách jsme zvládli jak činnost stolních tenistů, tak i tenisového výcviku dětí i tréninky oddílu taekwondo. Současně jsme museli pomoci umožnit plnit tělovýchovné povinnosti základní školy a to 3x týdně v dopoledních hodinách a při vhodném počasí i v areálu sokola. Tělocvična základní školy byla v průběhu března 2016 uvedena do provozu a naše spolupráce se školou se normalizovala, uzavřeli jsme novou smlouvu do konce tohoto školního roku a pro příští školní rok připravujeme, na základě příslibu, nové smluvní ujednání jak pro oddíl taekwondo, tak pro oddíl tenisu.

Ekonomie a financování oddílu tenisu je součástí celkové ekonomické a finanční zprávy o hospodaření jednoty, kterou zde přednese bratr Jiří Kaplan.

Na závěr komentáře k tenisovému oddílu mi dovolte, stejně jako v minulých letech, veřejně ocenit a pochválit spolupráci s rodinou bratra Františka Písarčíka, kteří se nám starají o úklid prostor objektu sokolovny, údržby travnatých porostů v areálu a péči o našeho hlídacího psa.

V průběhu loňského roku, stejně jako v minulých letech byly v areálu Sokola Rychvald zajišťovány pro některé firmy a různé organizace tenisové turnaje, které byly přínosem jak pro naši finanční potřebu, tak i pro dobré jméno naší tělocvičné jednoty. Věřím, že i v letošním roce se zájemci o naše služby opět přihlásí (někteří jsou již součástí ročního plánu akcí) a je naší povinností jim maximálně vyjít vstříc.

Oddíl Taekwondo WTF

Oddíl taekwondo působil v prvním pololetí  roku 2015 na základě smluvního ujednání v základní škole Rychvald, Ve druhém pololetí se museli přesunout do tělocvičny naší sokolovny a trénovat ve stísněných podmínkách tělocvičny sokolovny, z důvodů již uvedených rekonstrukčních prací základní školy. V březnu 2016 byla rekonstrukce ukončena a sportovci oddílu se vrátí do prostor tělocvičny základní školy. I přes tyto problémy, které musela trenérka Alena Rodovská řešit, se připravovalo pod jejím vedením 20 sportovců oddílu taekwondo. Naši závodníci se zúčastnili 5tidomácích turnajů, ze kterých přivezli 8 zlatých, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile, což je vynikající výsledek jak závodníků, tak i jejich trenérů.

V červnu 2015 se konaly zkoušky na udělení vyššího technického stupně, které uděluje předseda Českého svazu taekwonda. Zkoušky proběhly v DDM Juventus v Karviné, všichni naši sportovci získali vyšší kvalifikační stupně, tzv. „vyšší pásky pro taekwondo“.

Naši sportovci oddílu taekwondo se v roce 2015 zúčastnili otevřeného mistrovství ČR v Praze, v březnu pražského turnaje „Cobra cap“, v dubnu v Olomouci „Scorpion cap“, v říjnu 2015 turnaje „Sokol cap“, který pořádal sokol Hradec Králové, v říjnu 2015 se reprezentanti oddílu zúčastnili na turnaji v Praze „Prague open“. Ze všech těchto turnajů přivezli sportovci několik zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Nejúspěšnějším sportovcem naší jednoty byl Nikolaj Pokorný, který z turnajů přivezl několik ocenění, hlavně pak z mistrovství republiky v Praze přivezl ve své váhové třídě titul mistra republiky ČR pro rok 2015.

Dovolte mi, abych z tohoto místa naše sportovce pochválil, poděkoval jim za vzornou reprezentaci Sokola Rychvald. Současně vyslovuji pochvalu a uznání trenérům a vedoucí oddílu Aleně Rodovské.

Závěr

Tělocvičná jednota Sokol Rychvald oslavila v roce 2015 110 let od vzniku a založení naší sokolské jednoty. Na počest tohoto výročí jsme zorganizovali několik akcí:

Tenisový turnaj měst (Rychvald, Bohumín, Petřvald, Dolní Lutyně) s velmi pozitivním hodnocením, zejména hostí.

Slavnostní den Sokola Rychvald – 110 let, který se uskutečnil 13. června 2015 s bohatým programem s rovněž pozitivním ohlasem a hojnou účastí hostů i členů sokolské jednoty.                

Proč tyto skutečností na závěr zdůrazňuji.

110 let života sokolské tělocvičné jednoty je jistě dlouhá doba, která představuje život a práci několika generací, obětavých a pracovitých členů sokolského hnutí. To zdůrazňuji proto, že současná generace našich členů by měla na tyto tradice navazovat. Neměli bychom připustit, aby v současných nových společensko-ekonomických podmínkách jsme neuměli dál rozvíjet tradice minulých generací sokola. Myslím si, že v podmínkách města Rychvald je to určitě možné. Z této zprávy je zcela patrné, že činnost a aktivity tělocvičné jednoty sokola byly v roce 2015 bohaté a pestré, ale také náročné na práci všech funkcionářů i členů sokola.

Také neskrýváme problémy, které je nutno řešit, přičemž našim hlavním problémem je ekonomicko-finanční situace a nelze se tím nezabývat. Vedle těchto problémů musíme dále chránit a pečovat o náš majetek, především pro další generace a mládež.  Zde bych chtěl zdůraznit a také pochválit skupinu seniorů při přípravě, provozu a údržbě sokolského areálu. Je skutečností, že naši důchodci a senioři z řad sokolského členstva umějí přiložit ruku k dílu a je také skutečností, že se to již částečně daří, pokud jde o naší mládež. Přesto bude nutné do budoucnosti i tuto záležitost s citem, ale i s organizační iniciativou řešit.

Dovolte mi, abych vyslovil poděkování především městskému úřadu Rychvald za přízeň, podporu a racionální spolupráci. Taktéž chci poděkovat za spolupráci Župě Beskydské Jana Čapka, hlavně pak poděkovat bratru Jiřímu Němcovi za vstřícný přístup při řešení našich problémů. Moje poděkování náleží také výboru jednoty a všem obětavým funkcionářům, kteří tuto práci dělají ve svém volném čase bez nároků na hmotné a finanční ocenění.

V Rychvaldě dne 22. 3. 2016

Ing. Vratislav TYL, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald