V letošním roce má naše jednota celkem 249 členů.

145 v oddílu sokolské všestrannosti, pod který patří také TS Ritmo,

79 v oddílu tenisu,   15 v oddílu stolního tenisu a 13 v oddílu taekwondo.

Od roku 2019 do dnešního dne se o chod naší tělocvičné jednoty staral dvanáctičlenný výbor a tři členové revizní komise. Scházeli jsme se podle potřeby, většinou 1x měsíčně a řešili záležitosti spojené s činností jednotlivých oddílů a chodem sokolovny. Při této příležitosti mi dovolte, abychom tichou vzpomínkou uctili památku dvou zesnulých členů našeho výboru, bratra Břetislava Halšky a bratra Karla Ostružky a zároveň jim tak vyjádřili poděkování za mnohaletou práci, kterou pro naši jednotu dělali.

Dřív, než do našich životů vstoupil covid a přerušil tím většinu sportovních a společenských aktivit, jsme 29. února 2020 zorganizovali sokolský ples, který byl na dlouhou dobu poslední akcí naší jednoty. Veškerý zisk z plesu šel na financování oprav sokolského altánu, do kterých jsme se pustili hned na jaře téhož roku. Oprava starého altánu byla jistě tou nejzásadnější věcí, která se v tomto tříletém období udála. Díky grantu Nadace Via České spořitelny, na který nás upozornila sestra Šárka Gawlasová, díky transparentnímu účtu, který nám Česká spořitelna zřídila a kde nám příznivci našeho počínání posílali peněžní dary, díky dotaci Města Rychvald a laskavým sponzorům a také díky půjčce z župy Beskydské Jana Čapka jsme mohli v září téhož roku za přítomnosti generálního ředitele České spořitelny pana Tomáše Salomona, za přítomnosti starosty naší župy bratra Jiřího Zaorala, starosty města pana Milana Starostky, za přítomnosti sponzorů, hostů, členů naší jednoty a za znění sokolské hymny altán slavnostně otevřít. Od té doby v něm proběhlo několik společenských i sportovních akcí, jako například šachové turnaje nebo krásný svatební obřad a proto jsme rádi, že náš záměr- vrátit altán do života- vyšel. V loňském roce bratři z všestrannosti altánu namontovali krásné osvětlení a v letošním roce dostane nové fólie, které jeho funkčnost v průběhu roku prodlouží.

V našem areálu mimo jiné proběhly již dva ročníky míčového sedmiboje, které organizoval bratr Karel Sitár mladší. V červenci 2021 byl u nás zorganizován příměstský tábor veselé vědy a v září zde proběhlo výjezdní zasedání župy Beskydské Jana Čapka.

V loňském roce nás bratr Radek Jadrníček společně se sestrou Šárkou Gawlasovou přihlásili do soutěže obchodního řetězce Penny – „Hýbeme se hezky česky“ , kterou v oblasti Bohumín + Rychvald vyhrál taneční soubor Ritmo a získal tím 30.000,- Kč. Na druhém místě se umístil náš tenisový oddíl s finanční odměnou 10.000,- Kč.

 

Zpráva o činnosti v oddílech

Zpráva o činnosti oddílu všestrannosti v letech 2019 – 2021

Oddíl sokolské všestrannosti měl v těchto letech + - 100 členů. Většina z nich byla členy tanečního souboru Ritmo a Ritmo lady. Další část tvořili aktivní členové, kteří se scházeli 1x týdně v tělocvičně naší základní školy, kde se věnovali kolektivním sportům a kde docházeli především otcové se svými syny. Poslední skupinou byli přispívající členové TJ Sokol Rychvald.

Naše poslední valná hromada se konala 26. března 2019 a za tu dobu se v oddíle sokolské všestrannosti událo mnoho akcí. Za zmínku z roku 2019 určitě stojí červnový den otevřených dveří plný her a soutěží na sokolovně s hojnou účastí rychvaldských občanů, účast v závodech dračích lodí v počtu dvaceti členů, sjezd řeky Moravice v počtu padesáti členů, další početnou akcí bylo smažení vaječiny na sokolovně nebo podzimní sportovní pobyt oddílu na horské chatě Studeničné v Mostech u Jablunkova v počtu čtyřiceti osmi členů. Tady jsme také koncem prosince v chatě plné rychvaldských sokolů přivítali nový rok 2020.

 Po něm nastoupil covid, který všechno uzavřel a až v září, kdy se situace na chvíli uklidnila, jsme mohli opět zavítat do Beskyd na třídenní pobyt táborových soutěží nebo na závody dračích lodí. Na podzim se opět všechno uzavřelo a naše činnost tak byla přerušena do prázdnin 2021, kdy jsme se sestrami z Ritmo lady otevřely na naší sokolovně výdejní okénko s občerstvením. Toto naše počínání mělo dva hlavní důvody. Chtěly jsme krásný areál sokolovny otevřít veřejnosti, zvýšit jeho návštěvnost a lidem tak ukázat další možnosti sportovního vyžití v našem městě. Druhým důvodem byla první splátka našeho dluhu za altán župě Beskydské. Oba dva záměry vyšly nad naše očekávání. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem sestrám, které po dobu tří měsíců ve svém volném čase a bez nároku na mzdu obsluhovaly v okénku a svým milým přístupem ke všem návštěvníkům zpříjemňovaly pobyt všech, kteří k nám zavítali a rádi se vraceli. V říjnu jsme se opět vydaly na třídenní sportovní pobyt v Beskydech, tentokrát na Kamennou chatu.

Od září 2021 opět v počtu 64 žen nacvičujeme hromadnou skladbu pro ženy na XVII. Všesokolský slet 2024. Skladbu jsem nazvala „V rytmu srdce“ a 26. listopadu letošního roku ji budeme v Praze poprvé veřejně prezentovat. Ženy také nacvičují hromadnou skladbu „Tančím s Abbou“ se kterou se v červnu zúčastníme Sokolgymu v Ostravě a v Brně. Na těchto akcích budeme vystupovat také v pódiových skladbách a oceněné choreografie těchto přehlídek budou vystupovat v září na zámku v Děčíně, kde proběhnou oslavy 160 let od založení ČOS. Chceme se tam dostat 😊.

Taneční soubor Ritmo (děti a mládež) letos v počtu 85 členů se v době covidové nescházel vůbec a svou činnost obnovil v září 2021. Tanečníci ve věku od čtyř let až do dospělosti jsou rozděleni do šesti věkových a výkonnostních skupin, které trénuji já a sestra Iva Skupníková a pracujeme na choreografiích pro novou taneční sezónu.

Od září se také opět každou středu v tělocvičně naší školy schází bratři sokolové pod vedením bratra Radka Jadrníčka, kde se věnují míčovým hrám a opět se chystají na červnové závody dračích lodí.

 

Zpráva tenisového oddílu za rok 2021

V tenisovém oddíle Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald bylo k  31. 12. 2021 zaregistrováno 74 členů.  Základnu tvoří 43 mužů, 7 žen, 24 žáků a žákyň. Provoz na tenisových kurtech byl zahájen dne 15. dubna 2021. Velké díky patří našim správcům, kteří mají na každoročním zprovoznění kurtů velký podíl. Taktéž zaplacení oddílových příspěvků bylo splněno.  

V měsíci květnu a červnu se uskutečnily mistrovské soutěže družstev veteránů. Náš oddíl tenisu TJ Sokol Rychvald reprezentovali dvě družstva veteránů nad 45 let, jedno družstvo 60+,  družstvo žen 35+ a mladší i starší žáci ve smíšených družstvech.

O prázdninách proběhl již 12. ročník tenisových kempů pro děti z celého Rychvaldu pod záštitou Městského Úřadu. Prvního turnusu, který proběhl v červenci se zúčastnilo 25 dětí a srpnového turnusu 23 dětí. Součástí kempu byla všestrannost a zdravověda o kterou se postaral zdravotník z ČČK Rychvald.

V roce 2021 se konalo na kurtech 8 turnajů, jak oddílových tak i pro veřejnost.

Hlavní změnou v sezóně 2021 bylo zřízení tzv. „výdejního okénka“ v kuchyňce sokolovny, kde sestry Sokolky pracovali bez nároku na mzdu a svou pílí a příjemnou obsluhou zpříjemňovali tenistům i návštěvníkům chvíle v našem krásném areálu.

30. 10. 2021 byl posledním hracím dnem v našem tenisovém areálu.

Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat členům tenisovému výboru pod vedením Karla Sharovského,  správcům tenisových kurtů Vaclav Čempel, Josef Starostka, Jan Hlušťík. Dále pak správci areálu Františkovi Pisarčíkovi. Všichni jmenovaní významnou měrou přispěli k zajištění celé tenisové sezóny roku 2021.

Zprávu zpracoval: Karel Sitár ml.

V Rychvaldě dne 20. 3. 2022

 

Zpráva o činnosti Oddílu stolního tenisu TJ Sokol Rychvald za rok 2021

V roce 2021 měl oddíl stolního tenisu 13 hráčů, z toho 12 hráčů se aktivně účastní mistrovských soutěží v okrese Karviná. V soutěži máme 2 družstva mužů.

Družstvo Sokol Rychvald A v roce 2021 hrálo v regionálním přeboru což je nejvyšší soutěž v okrese Karviná, tato soutěž probíhá do 04-2022.  Za toto družstvo hraje 9 hráčů a jsme v žebříčku na osmém místě z desíti družstev.

Družstvo B hraje regionální soutěž 1. třídy, kde je 9 družstev. Tato soutěž probíhá do 04-2022. V současné době za toto družstvo hraje 8 hráčů a jsme v žebříčku na čtvrtém místě. Někteří hráči družstva B hrají i za družstvo A.

Stolní tenisté trénují pravidelně v sezóně 2 x týdně v herně stolního tenisu. V okresním žebříčku, kde je více jak 200 hráčů, se naší někteří hráči umísťují mezi 80 ti nejlepšími. Což považujeme za velký úspěch s ohledem na naši malou hráčskou základnu.

Mimo to jsme uspořádali otevřený turnaj ve stolním tenise, o který je velký zájem mezi hráči stolního tenisu (Vánoční turnaj). Množství turnajů negativně ovlivnila pandemie Covid 19.

Samostatnou kapitolou je sportování našich neregistrovaných seniorů, kteří se scházejí 1-2x týdně v herně. Běžná účast na  tréninku je 6-8 hráčů. Těchto seniorských hráčů nám úspěšně přibývá

Za oddíl stolního tenisu

Ing. Jiří Kopec

Rychvald 24.2.2022

 

Zpráva o činnosti oddílu  Taekwondo-WTF za rok 2020 a 2021

V roce 2020 pokračovali  členové oddílu Taekwondo – WTF v tréninku dvakrát týdně v tělocvičně základní školy . Pečlivě se připravovali na účast v turnajích . Bohužel situace pandemie Covid 19 uzavřela v únoru  všechny sportovní aktivity v tělocvičnách a na turnajích. V roce 2021 jsme po dlouhé pauze začali opět od září trénovat . Dlouhá pauza si ale vyžádala odliv členů našeho oddílu .

Zhruba v poloviční sestavě jsme si znovu začali zvykat na tréninkové dávky a obnovovat znalosti , které byly vynucenou pauzou téměř zapomenuty. Věříme , že v dalším roce se zapojíme do turnajů a reprezentace Sokola Rychvald a města Rychvald .

Plán práce na rok 2022

Tréninky 2 x týdně v tělocvičně základní školy Rychvald. Účast na turnajích.

28.5. Cobra Cup – Praha

8.10. Sokol Cup – Hradec Králové

5.11. Prague Open - Praha